ABC-asemien lukijakilpailu

KILPAILUSÄÄNNÖT

 1. Kilpailun järjestäjä

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (“SOK”), ABC-ketjuohjaus

Y-tunnus: 0116323-1

Osoite: PL 1, 00088 S-ryhmä

 

 1. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Kilpailu alkaa 21.6.2018 ja päättyy 27.7.2018.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien SOK:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista.

Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on SOK ABC-ketjuohjauksella oikeus hylätä osallistuminen.

 

 1. Osallistumisohjeet

Kilpailuun osallistut kommentoimalla ABC-aiheiseen kysymykseen Indieplace-blogiportaalissa kyseisen bloggaajan omalla blogisivulla.

 

 1. Palkinnot

Palkintona arvomme kaikkien kilpailuun osallistuvien kesken yhteensä kuusi kappaletta 20 euron arvoisia
S-ryhmän lahjakortteja. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan tai muuhun suoritteeseen. Enintään yksi palkinto henkilöä ja yksi kotitaloutta kohti kilpailun aikana.

 

 1. Voittajille ilmoittaminen

Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen 31.7.2018. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostilla. Sähköpostitse toimitetun voittoilmoituksen saatuaan, voittajan on lähetettävä yhteystietonsa (etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) viimeistään 7.8.2018 mennessä. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa eli 7.8.2018 mennessä, menettää hän palkintonsa. Palkinto toimitetaan postitse voittajalle.

 

 1. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja SOK ABC-ketjuohjauksen päätöksiä. SOK ABC-ketjuohjaus pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä näillä kilpailuja koskevilla sivuilla.

 

 1. Henkilötietojen käsittely

Kilpailun järjestäjä käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Kilpailun järjestäjä ei luovuta osallistujien tietoja SOK-yhtymän ulkopuolelle kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin. Lisätietoja tietosuojasta löytyy oheisesta tietosuojaselosteesta.

 

 1. Voittajien nimien julkaiseminen

Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

 

 1. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

SOK ABC-ketjuohjaus vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat SOK ABC-ketjuohjauksen sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

SOK ABC-ketjuohjaus ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Monet arvonnan järjestäjän hallinnan ulkopuolella olevat tekijät voivat vaikuttaa internetin toimintaan. Järjestäjä ei ole vastuussa mistään arvontaan osallistumiseen liittyvistä vaikeuksista tai osallistumisilmoitusten viivästymisestä tai niihin liittyvistä virheistä.

Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

 

 1. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa SOK ABC-ketjuohjaukselle ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla SOK ABC-ketjuohjauksella on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää Kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla.

 

 1. Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja SOK ABC-ketjuohjauksen niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien SOK ABC-ketjuohjauksesta riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja.

SOK ABC-ketjuohjaus pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Muutoksista ilmoitetaan …. (missä mahdollisista muutoksista ilmoitetaan?).

Mitkään SOK ABC-ketjuohjauksen järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole Facebookin tai Intstagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.

 

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 1. Rekisterinpitäjä

  SOK ABC-ketjuohjaus
  Postiosoite: PL 1, 00088 S-RYHMÄ
  SOK-vaihde: 010 76 8011
  Käyntiosoite: Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki
  Y-tunnus: 0116323-1

 2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

  tietosuojavastaava@sok.fi

 3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

  Tiina Vehmala-Viksten, tietosuoja.abc@sok.fi
 4. Rekisterin nimi

  SOK ABC-ketjuohjauksen kilpailu- ja arvontarekisteri.

 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi. Kilpailuun tai arvontaan osallistujat myöntävät erillisellä suostumuksellaan kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

 6. Henkilötietojen käsittelyn peruste

  Art. 6.1 a) Suostumus

  Suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana kilpailua tai arvontaa.

  Suostumus voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan julkaisemiseen kilpailun tai arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa.

 7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

  Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.
 8. Käsiteltävät henkilötiedot 

  Kilpailuissa tai arvonnoissa käsiteltävät henkilötiedot
  • nimi
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • lähiosoite
  • postinumero
  • postitoimipaikka

 9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

  Kilpailuun tai arvontaan osallistuneet
 10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

  Henkilötiedot kerätään arvontaan tai kilpailuun osallistujalta henkilöltä itseltään arvonta- tai kilpailulomakkeen kautta tai sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan arvontaan tai kilpailuun ilmoittautumalla.
 11. Henkilötietojen vastaanottajat 

  Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa. Henkilötietoja käsitellään Suomessa.

  Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

  Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

 12. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

  Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.
 13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

  Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

  Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon toimittamisen jälkeen viimeistään 1 kk kuluessa toimituksesta.

 14. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

  Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 15. Suostumuksen peruuttaminen

  Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  Suostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä kilpailun tai arvonnan järjestäneeseen tahoon.

 16. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

  Henkilötietojen käsittely ei perustu sopimukseen.

 17. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

  Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

 18. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

  Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. ABC-ketjun järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

  S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien jatkuvalla ylläpidolla, varmuuskopioimalla sekä käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.
  Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.